Søknadsskjema folkehelsemidler og restmidler

Send


Flere dokumenter

Ekstramidlar 2021-2023 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing

Frivillig Rogaland er tildelt kr 200.000 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing. Dette for å betre synleggjere frivilligsentralane og frivillige organisasjonar i Rogaland som ein del av førebuinga til frivillighetsåret 2022. Det er ca 92000 igjen i rest av desse midlane som frivilligsentralane kan søkje på i 2023, bruk søknadsskjemaet til folkehelsemidlane.

Folkehelsemidler rapportering

Her finner du rapporteringsskjema til prosjekter for Frivillig-Rogaland. Det er frivilligsentraler i Rogaland som kan søke på disse midlene. For midler tildelt i 2022, som dere fikk utbetalt, må dere rapportere frem til 3. oktober 2023, ellers kreves midlene tilbakeført. For midler tildelt i 2023, gjelder 15.12.2023 som siste frist. Du kan rapportere tidligere og får da utbetalt midler. For midler søkt i 2023 og fremover gjelder at det utbetales først etter rapportering. Har du også søkt midler i 2022, krever vi rapportering også for disse midlene før det utbetales for søknader i 2023.

Partnerskapsavtale for folkehelse mellom Rogaland fylkeskommune og Frivillig Rogaland revidert 24.11.2021

Frivillig Rogaland har i mange år vore i partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Partnerskapsavtalen vart revidert i 2021.

Sakspapirer styremøte Frivillig Rogaland

SUFR

SUFR (samarbeids- og utviklingsforum Rogaland) er et samarbeidsforum for daglige ledere i frivilligsentralene i Rogaland. SUFR er et fast underutvalg/ arbeidsgruppe for styret for Frivillig Rogaland og er ellers å forstå som et kollegialt organ for ansatte daglige ledere. Alle daglige ledere i frivilligsentralene har rett til å delta i SUFR. SUFR inviterer andre enn daglige ledere til sine møter etter egne behov og ønsker.

Søknadsskjema folkehelsemidler og restmidler

Vedtekter Frivillig Rogaland

Årsmøtedokument

2023 © Frivillig Rogaland