Styret i Frivillig Rogaland

Her finn du namn på styremedlem.

Styret i Frivillig Rogaland: 

Styreleder: Eierrepresentant: Anders Netland, Tysvær, 2022-2024 (Ny) anders.netland@tysver.kommune.no tlf 47878600

Nestleder i styret: Eierrepresentant: Jane Merete Jonassen, Gjesdal, 2022-2024 (Ny) JaneMerete.Jonassen@gjesdal.kommune.no tlf 40454753

Eierrepresentant: Daria Maria Szymaniuk, Stavanger, 2022-2024 (Ny) dariamaria@outlook.com tlf 92226095

Eierrepresentant: Simon Næsse, Haugesund, 2021-2023 simon.naesse@haugesund.kommune.no tlf 91393683

Vara for eierrepresentant: Eli Walentinsen Haaland, Eigersund, 2021-2023 eli.w.haaland@gmail.com tlf 40240737

Eva-Maria Gärtner, Tasta, nettverk Ryfylke, 2022-2024 (NY) eva-maria.gartner@stavanger.kommune.no tlf 46925212

xx, xx, nettverk Jæren, 2022-2024 

Merethe Elin Kvia, Hå, nettverk Sør-Rogaland, 2021-2023 meretheelin.kvia@ha.kommune tlf 90058247

Vara for daglig ledere: Linda Thorsvik, Karmøy sør, nettverk Nord Rogaland, 2021-2023 lindarthorsvik@live.no tlf 97515265

1. Årsmøte ga styre fullmakt til å bytte ut eierrepresentant Simon Næsse med en politisk oppnevnt representant fra Haugesund kommune, når denne er klar. 

2. Årsmøte ga styre fullmakt til å utnevne styreleder ved første styremøte etter årsmøte. Styreleder må være en av de valgte eierrepresentantene. 

3. Årsmøte ga Nettverk Jæren fullmakt til å utnevne en nettverksleder som også blir styremedlem i Frivillig Rogaland. 


Styret i Frivillig Rogaland fram til årsmøtet den 17.2.2022:

Styreleiar: Andrine Kallåk Homme, eigarrepresentant, tlf 90976477, Andrine.kallak.homme@kleppnett.no

Nestleiar: Guri Tysse, eigarrepresentant, tlf 90752648, gutyss@online.no

Kasserar: Linn Skjold Økland, eigarrepresentant. tlf 99398645, linnskjold.okland@ha.kommune.no

Styremedlem: Simon Næsse, eigarrepresentant, simon.naesse@haugesund.kommune.no

Vara for eigarrepresentantar: Eli Wallentinsen Haaland, eigarrepresentant. tlf 40240737 eli.w.haaland@gmail.com

Sekretær: Åsmund Sigmundstad, nettverk Ryfylke, tlf 40439155, asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no

Styremedlem: Merethe Elin Kvia, nettverk Sør Rogaland, meretheelin.kvia@ha.kommune.no

Styremedlem: Linda Thorsvik, nettverk Nord Rogaland. tlf 97515265, lindarthorsvik@live.no 

Vara for nettverk representantar: Bjarte Bjørnsen, nettverk Jæren, tlf 95989573, bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no 


 

 

Flere dokumenter

Ekstramidlar 2021 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing

Frivillig Rogaland er tildelt kr 200.000 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing. Dette for å betre synleggjere frivilligsentralane og frivillige organisasjonar i Rogaland som ein del av førebuinga til frivillighetsåret 2022.

Folkehelsemidlar søknadsskjema og rapporteringsskjema

Bruk vedlagte søknadskjema dersom din frivilligsentral skal søkje om midlar. Søknadsfrist 16.4.2021. Send inn søknad til asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no Svar på søknad vert sendt ut den 20.4.2021. Bruk vedlagte skjema ved rapportering for gjennomførte tiltak. Rapporteringsfrist 1.12.2021.

Nettverksgrupper

Daglege leiarar i frivilligsentralane har tilbod om å vere med i ei nettverksgruppe. Kvar nettverksgruppe har ein nettverksgruppeleiar som vert valgt for to år på årsmøtet i Frivillig Rogaland. Leiar for nettverksgruppa er også styremedlem i Frivillig Rogaland.

Partnerskapsavtale for folkehelse mellom Rogaland fylkeskommune og Frivillig Rogaland revidert 24.11.2021

Frivillig Rogaland har i mange år vore i partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Partnerskapsavtalen vart revidert i 2021.

Sakspapirer til styremøter i Frivillig Rogaland

Her finn du innkalling og referat for styremøter i Frivillig Rogaland.

Styret i Frivillig Rogaland

Her finn du namn på styremedlem.

SUFR

SUFR (samarbeids- og utviklingsforum Rogaland) er et samarbeidsforum for daglige ledere i frivilligsentralene i Rogaland. SUFR er et fast underutvalg/ arbeidsgruppe for styret for Frivillig Rogaland og er ellers å forstå som et kollegialt organ for ansatte daglige ledere. Alle daglige ledere i frivilligsentralene har rett til å delta i SUFR. SUFR inviterer andre enn daglige ledere til sine møter etter egne behov og ønsker.

Vedtekter Frivillig Rogaland

Årsmøtedokument 17.2.2022

Vedlagt følgjer signert årsmøteprotokoll og handlingsplanen som var oppe som sak på årsmøtet.

Årsmøtedokument 18.2.2020

Årsmøtet vart halde på Rennesøy 18. februar 2020. Styret har gjort nokre små justeringar på handlingsplanen etter årsmøtet.

Årsmøtedokument 25.2.2021

Årssamling med årsmøte i Frivillig Rogaland vart halde på Teams den 25.2.2021

2023 © Frivillig Rogaland